IDA KELAROVÁ - YOU´VE CHANGED
IDA KELAROVÁ - THE GENTLE RAIN
IVA BITTOVA - HERE IS THAT RAINY DAY
IVA BITTOVA - GLOOMY SUNDAY
IDA KELAROVÁ - AT LAST
IVA BITTOVA - MY FUNNY VALENTINE
IVA BITTOVA - LITTLE GIRL BLUE
IDA KELAROVA - I´VE GOT THE WORLD ON A STRING
IDA KELAROVÁ - GEORGIA ON MY MIND
IDA KELAROVÁ - FLY ME TO THE MOON
IDA KELAROVÁ / IVA BITTOVA - IT DONT MEAN A THINK
IDA KELAROVÁ / IVA BITTOVA - WHY SHOULD I CARE