Stanovy spolku „NEXT PICTURE“

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek „NEXT PICTURE, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Má sídlo v Praze, ul. Pavla Švandy ze Semčic 20/80, 150 00, Praha 5.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci spolupráce na realizaci projektů v oblasti kulturní prezentace a mezinárodní spolupráce, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti ochrany.

Čl. 3
Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:
1) Zastřešování aktivit, které přibližují kulturu, umění a život mezi národy.
2) Prohlubování vzájemného poznání národů a kultur, zastřešování aktivit tohoto druhu.
3) Vývoji a realizaci nejrůznějších uměleckých projektů a kulturních aktivit.
4) Vyhledávání a realizaci uměleckého partnerství.
5) Zaměření na film, divadlo, hudbu, literaturu, výtvarné umění.
6) Přispívání k odstraňování barier mezi etniky a kulturami, podpora živého umění.
5) Mezinárodní kulturní spolupráce.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

1) spolupráce na projektech zaměřených na umění a život kultur a národů (výstavy, semináře, stáže, představení, mediální prezentace, workshopy,festivaly, atd…)
2) Realizace uměleckých eventů, divadelních představení, výstav, koncertů, filmů, či festivallů ve spolupráci s umělci méně rozvinutými zeměmi.
3) Pořádání charitativních akcí.
4) Kooperace s jinými subjekty a sdruženími obdobného zaměření.
5) Další formy a konkretizaci činností schvaluje členská schůze spolku.

Čl. 5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:
∎ účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
∎ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
∎ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
∎ dodržovat stanovy,
∎ hájit zájmy spolku,
∎ sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zániku spolku.

Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
Jménem spolku samostatně jednají všichni členové rady spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti spolku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 10.2.2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.